Publikacje naukowe


Artykuły i rozdziały

1983-1989

1. Chojnacka-Szawłowska G., Hoffman U., Narkiewicz M.., Szawłowski K., Tomczak H., Wieczorek D.: Znaczenie badań psychologicznych u dzieci z wrodzonymi wadami serca w procesie usprawniania leczniczego. PZWL 1986, Materiały II kongresu TWK X 1983.

2. Szawłowski K., Nyka W., Akmin J., Tomczak H.: Późne następstwa urazów kręgosłupa szyjnego. Pol. Tyg. Lek., 1985, 19, 533-535.

3. Nyka W., Tomczak H., Krzemińska J.: Wyniki rehabilitacji chorych z niedowładem połowiczym pochodzenia naczyniowego. Pol. Tyg. Lek., 1988, 44, 1406-1408.

4. Szawłowski K., Nyka W., Tomczak H., Kłobucka A.: Anomalie wyrostków poprzecznych piątego kręgu lędźwiowego przyczyną bólów krzyża. Postępy Rehabilitacji, 1989, 4, 41-48.

1990-1995

5. Szawłowski K., Nyka W., Tomczak H., Krzemińska J., Kłobucka A.: Badania elektrodiagnostyczne w reinerwacji nerwów obwodowych. W: Zjawiska bioelektryczne w diagnostyce i terapii dysfunkcji ruchowych - materiały sesji naukowej PAN, Białystok 1988, Ossolineum 1990, 19-20.

6. Nyka W., Wieczorek D., Tomczak H.: Następstwa niewielkich urazów kręgosłupa szyjnego. Postępy Rehabilitacji 1993, 1, 23-29.

1996-2000

7. Nyka W., Tomczak H.: Możliwości obiektywizacji efektu przeciwbólowego zabiegów fizykalnych. Doniesienie wstępne. w: Teoria i praktyka w postępowaniu rehabilitacyjnym, Wydawnictwo Naukowe PAN, Poznań 1995, 105-112.

8. Jodzio K., Nyka W., Tomczak H.: Depresja u pacjentów z zespołami bólowymi okolicy lędźwiowo-krzyżowej leczonych ambulatoryjnie. Psychiatria Polska, 1995, 6, 809-818.

9. Nyka W., Tomczak H.: Doświadczenia własne we wczesnym usprawnianiu leczniczym osób oparzonych.
Postępy Rehabilitacji, 1995, 3, 9-14.

10. Nyka W., Tomczak H.: Rola i znaczenie wczesnej rehabilitacji chorych po oparzeniach narządów ruchu, szczególnie kończyn górnych. Roczniki Oparzeń, 1994-95, 5/6, 117-124.

11. Nyka W., Tomczak H.: Doświadczenia własne w rehabilitacji chorych z oparzeniami. Doniesienie II.
Postępy Rehabilitacji 1996, 10, 28-33.

12. Nyka W., Tomczak H.: Doświadczenia własne ze stosowania presoterapii w leczeniu blizn przerostowych po oparzeniach skóry. Postępy Rehabilitacji T. XI, 1997, z. IV, 32-36.

13. Tomczak H., Wojciechowicz M.: Fizjoterapia w leczeniu objawów i profilaktyce następstw osteoporozy. w: Rehabilitacja – podstawy diagnostyki funkcjonalnej, usprawniania leczniczego i reintegracji społecznej. Opracowanie zbiorowe pod redakcją Szawłowskiego K. AMG Gdańsk 1998, 177-181.

14. Sochacka- Bykowska M., Tomczak H., Wojciechowicz M. : Osteoporoza. W: Rehabilitacja- podstawy diagnostyki funkcjonalnej, usprawniania leczniczego i reintegracji społecznej. Opracowanie zbiorowe pod redakcją Szawłowskiego K. AMG Gdańsk 1998, 174- 177.

15. Nyka W. Tomczak H. i wsp.: Psychologiczne skutki stresu związanego z pożarem hali Stoczni Gdańskiej w opinii uczestników wydarzenia. Postępy Rehabilitacji 1998, 12 (2), 109- 116.

16. Nyka W. Tomczak H.: Program rehabilitacji opracowany dla potrzeb pacjentów z oparzeniami w wyniku pożaru Hali Stoczni Gdańskiej. W: Pożar Hali Widowiskowej Stoczni Gdańskiej i jego ofiary: przykład masowej katastrofy.
pod. red. Borysa B. Gdańsk, 1999, 163-167. czytaj więcej

17. Nyka W. Tomczak H.: Ocena funkcjonalna i kosmetyczna efektu leczenia oparzeń z punktu rehabilitanta. W: Pożar Hali Widowiskowej Stoczni Gdańskiej i jego ofiary: przykład masowej katastrofy.
pod. red. Borysa B. Gdańsk, 1999, 168-170. czytaj więcej

18. Nyka W. Tomczak H.: Ocena wyników rehabilitacji oparzonych w rocznej obserwacji klinicznej. W: Pożar Hali Widowiskowej Stoczni Gdańskiej i jego ofiary: przykład masowej katastrofy.
pod. red. Borysa B. Gdańsk, 1999, 171-183. czytaj więcej

19. Nyka W. Tomczak H.: Presoterapia w profilaktyce i leczeniu blizny przerostowej po oparzeniu skóry. W: Pożar Hali Widowiskowej Stoczni Gdańskiej i jego ofiary: przykład masowej katastrofy.
pod. red. Borysa B. Gdańsk, 1999, 185-196. czytaj więcej

20. Nyka W. Tomczak H.: Trudności w wyborze kryteriów oceny wyników rehabilitacji oparzonych. . W: Pożar Hali Widowiskowej Stoczni Gdańskiej i jego ofiary: przykład masowej katastrofy.
pod. red. Borysa B. Gdańsk, 1999, 197-199. czytaj więcej

21. Nyka W. Tomczak H.: Nastolatek jako ofiara masowego oparzenia , specyfika problemu rehabilitacji. W: Pożar Hali Widowiskowej Stoczni Gdańskiej i jego ofiary: przykład masowej katastrofy.
pod. red. Borysa B. Gdańsk, 1999, 200-204. czytaj więcej

22. Nyka W. Tomczak H.: Specyfika rehabilitacji młodocianych ofiar masowego oparzenia. Postępy Rehabilitacji 2000, 14 (3), 73-79.

23. Tomczak H., Dunajska- Skrodzka H.: 40 lat działalności Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Balneologii, Bioklimatologii i Medycyny Fizykalnej. Balneologia Polska, 2000, 42 (1-2), 86-88.

2001-2005

24. Tomczak H.: Dr hab. Irena Konarska (1901-1985)- wspomnienie w setną rocznicę urodzin. Balneologia Polska, 2001, 43 (1-2), 120-121 czytaj więcej

25. Tomczak H.: Społeczne skutki bólu kręgosłupa u dorosłych chorych ze skoliozą leczonych i nie leczonych operacyjnie. Fizjoterapia Polska, 2001, 1(3) 280- 282.

26. Tomczak H.: Częstość występowania zespołów bólowych kręgosłupa u dorosłych chorych ze skoliozą leczonych i nie leczonych operacyjnie. Fizjoterapia Polska, 2001, 1(3) 283- 285.

27. Tomczak H., Nyka W.: Fizjoterapia w leczeniu oparzeń termicznych skóry. Balneologia Polska, 2003,45, (3-4), 52-57.

28. Nyka W., Tomczak H.: Rehabilitacja chorych z oparzeniami. Zasady, kontrowersje, koszty. Rehabilitacja medyczna, 2003,7 (4) 23-29.

29. Lass P.,Tomczak H., Nyka W., Studniarek M.: Diagnostic imaging of lymphoedema: the role of lymphoscintigraphy. Probl. Med. Nukl. 2004,18 (36), 169-176. czytaj więcej

30. Tomczak H.,Nyka W., Lass P.: Lymphoedema; lymphoscinigraphy versus other diagnostic techniques – a clinician’s point of view. Nucl. Med. Rev. 2005, 8 (1),37-43. czytaj więcej

31. Łysak A., Tomczak H.: Ocena stopnia redukcji masy ciała i przekonań zdrowotnych uczestniczek „wczasów odchudzających”. Balneologia Polska 2005; 47, ( 3-4), 88- 93. czytaj więcej

2006-2011

32. Łysak A., Tomczak H.: The assessment of the extent of body mass reduction, sense of coherence and health attitude in the context of health behaviour of participans of losing weight programme. Research Yearbook 2006, 12 (1); 75-79.

33. Lass P., Bandurski T., Świetlik D., Tomczak H., Wengler L: Student's plagiarism : a challenge for paramedic educators. Nucl. Med. Rev. 2006; vol. 9, nr 1: s. 89-91.

34. Tomczak H., Nyka W.: Przydatność limfoscyntygrafii w ocenie rehabilitacji chorych z obrzękiem limfatycznym. Rehabil. Med. 2006; 10, (4): 25-30. czytaj więcej

35. Matuszewska W., Tomczak H.: Fizjoterapia po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. Balneologia Polska 2007: 69, (3):178-185.

36. Wójcik P., Tomczak H.: Wpływ krioterapii miejscowej na leczenie bólu w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Family Medicine & Primary Care Review 2007; 9, (3): 645-649. czytaj więcej

37. Tomczak H., Hawryluk D.: Rola lecznictwa uzdrowiskowego w profilaktyce i leczeniu osteoporozy. Family Medicine & Primary Care Review 2007; 9, (3): 877-879. czytaj więcej

38. Wójcik A., Tomczak H., Lass P., Teodorczyk J. Metody obrazowania w diagnostyce obrzęku limfatycznego. Balneologia Polska 2007; 69, (4): 223-233.

39. Hałoń M., Tomczak H., Lass P.: Kształcenie fizjoterapeutów w krajach Unii Europejskiej. Balneologia Polska 2008; 50, (4): 341-346.

40. Tomczak H. Oddział Gdański PTBiMF- 50 letnia historia i teraźniejszość. Balneologia Polska 2009; 51, 1: 68-71 czytaj więcej

41. Tomczak H. Sauna IR- fakty i mity. Balneologia Polska 2009; 51, (3):172-181.

42. Wójcik P., Tomczak H.: Ocena wpływu sztucznych kąpieli kwasowęglowych na układ krążenia. Acta Balneologica 2010; 1: 10-15.

43. Matuszewska W., Tomczak H. Ocena wpływu kompleksowej fizjoterapia na poziom bólu w odcinku szyjnym kręgosłupa. Acta Balneologica 2011; 53, 2:124-132.

2012 - 2017

44.Tomczak H., Cieszyńska J: Wpływ jednorazowego zabiegu w kabinie IR na wybrane parametry fizjologiczne człowieka. Acta Balneologica 2012; 54,1: 20-25.
 
45. Pujsza A., Tomczak H. Pozycja zawodu fizjoterapeuty w Polsce, ocena studentów fizjoterapii. Acta Balneologica 2012; 54, 4: 267-273.

46. Tomczak H., Nyka W: Rola współczesnej fizjoterapii w kompleksowym leczeniu chorego z oparzeniem termicznym skóry. W: Miejsce Nauk o Zdrowiu we współczesnym świecie. Aspekt terapeutyczny, pielęgnacyjny i organizacyjno prawny. Red. Geryk M. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie 2013.

47. Wakulewicz A., Tomczak H. Assessement of the need for prevention of falls in patients undergoing health resort treatment. Acta Balneologica 2013; 55, 3:165-169.

48. Waldzińska E., Waldziński T., Kochanowicz B., Tomczak H., Hansdorfer Korzon R.: Urazowość wśród młodych tenisistów. Ann. Acad. Med. Gedan. 2013, 43: 29-44.

49. Binkiewicz Glińska A. Bakuła S., Tomczak H i wsp. Fibromialgia- multidyscyplinarne podejście. Psychiatria Polska 2015;49, 4:801-810.

50. Encyklopedia balneologii i medycyny fizykalnej. Praca zbiorowa pod red. Ponikowskiej I. wyd. 1. Warszawa Aluna 2015.
 
51. Tomczak H. Ból w podologii. W: Podologia w praktyce. Wybrane zagadnienia. Pod red. Sokołowskiej Wojdyło M, Woś Wasilewskiej E. wyd. 1. Nails &Style House. Pruszcz Gdański 2015

52. Tomczak H., Hansdorfer Korzon R., Majkowicz M., Basiński K., Zdun Ryżewska A., Tomczak W., Teodorczyk J. Balneoterapia w kompleksowym leczeniu fibromialgii- przegląd wybranego piśmiennictwa. Ból 2016; 17, (1): 33-37
 
53. Tomczak H., Raczkowska D., Tomczak W., Bartoszewicz M: ocena działania przeciwbólowego magnetoledoterapii u chorych z zespołem bólowym kręgosłupa. Acta Balneologica 2017; 59 (1): 44-48.
 
54. Bartoszewicz M.,Tomczak H., Tomczak W. Mobilizacje tkanek miękkich w leczeniu „łokcia tenisisty” w: Choroby XXI wieku- wyzwania w pracy fizjoterapeuty. Red. Podgórska M. Gdańsk Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku, 2017.
 
2018

53. Tomczak H. Felczak K. Fizykoterapia w praktyce lekarza rodzinnego. Asteria Med. Gdańsk 2018

54. Tomczak H. Rehabilitacja medyczna w otolaryngologii. Wybrane aspekty. w: Metody badań i rehabilitacji w otorynolaryngologii. pod. red. Kuczkowski J. Harmonia Universalis, Gdańsk 2018.
 
Główne wystąpienia na zjazdach, kongresach, konferencjach:

1. Chojnacka Szawłowska G., Hoffman U., Tomczak H., Narkiewicz M., Szawłowski K.: Badania psychologiczne u dzieci z wrodzonymi wadami serca w procesie usprawniania leczniczego.
II kongres TWK - Człowiek niepełnosprawny w społeczeństwie, Warszawa 1-2 X 1983.

2. Tomczak H., Wieczorek D.: Usprawnianie dzieci z wrodzonymi wadami serca leczonymi operacyjnie. III konferencja PAN - Postępy w diagnostyce i leczeniu chirurgicznym wad wrodzonych
serca u dzieci. CZDz, Warszawa 9 XI 1984.

3. Nyka W., Tomczak H., Krzemińska J.: Wyniki rehabilitacji chorych z niedowładami połowiczymi pochodzenia naczyniowego. XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Gdańsk V 1987.

4. Nyka W., Tomczak H., Krzemińska J., Kłobucka A.: Badania elektrodiagnostyczne w reinerwacji nerwów obwodowych. Sesja PAN - Zjawiska bioelektryczne w diagnostyce i terapii dysfunkcji ruchowych, Białystok X 1988.

5. Nyka W., Tomczak H.: Możliwości obiektywizacji efektu przeciwbólowego zabiegów fizykalnych. Sesja naukowa PAN - Teoria i praktyka w postępowaniu rehabilitacyjnym, Poznań 21-22 X 1993.

6. Nyka W., Jodzio K., Tomczak H.: Lumbalschmerz in Beurteilung des Patienten und des Arztes. Deutsche Gesellschaft zum Studium des Schmerzes. 19. Jahrestagung, Dresden 19-23 Oktober 1994.

7. Jodzio K., Nyka W., Tomczak H.: Czynniki emocjonalne w zespołach bólowych okolicy lędźwiowo-krzyżowej. Ogólnopolskie Sympozjum - Bóle krzyża jako interdyscyplinarny problem medyczny, Augustów 16-17 VI 1995.

8. Nyka W., Tomczak H.: Rola i znaczenie wczesnej rehabilitacji chorych z oparzeniami tkanek miękkich narządu ruchu, szczególnie kończyn górnych. V Zjazd Tow.
Chirurgii Plastycznej, Wrocław 13-15 X 1995.

9. Tomczak H.: Zwalczanie bólu w przewlekłych chorobach układu ruchowego. Sympozjum Zwalczanie różnych postaci bólu, Hoechst Marion Roussel, Gdańsk 23 V 1996.

10. Tomczak H., Wojciechowicz M.: Fizjoterapia w profilaktyce następstw osteoporozy i ich leczeniu. Posiedzenie naukowo-szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Gdańsk 23 I 1997.

11. Nyka W., Tomczak H., Majkowicz M., Borys B.: Skutki psychologiczne stresu związanego z pożarem Hali Stoczni Gdańskiej w opinii uczestników zdarzenia. VI Sympozjum Naukowe Towarzystwa Rehabilitacji. Łódź 13-15 XI 1997.

12. Nyka W. Tomczak H. i wsp.: Phisical pressure therapy in rehabilitation programmes in patiens with thermal burns of upper extremities. 10th Congress of The International Society for Burn Injuries. Jerusalem, Israel, November 1-5, 1998.

13. Tomczak H.: Ocena sylwetki dorosłych chorych ze skoliozą leczonych i nie leczonych operacyjnie. VIII Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Gdańsk, 29-30.IX.2000. Nagroda Komitetu Organizacyjnego za najlepszy referat sesji plakatowej.

14. Tomczak H.: Ocena funkcji wentylacyjnej płuc dorosłych chorych ze skoliozą leczonych i nie leczonych operacyjnie. VIII Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Gdańsk, 29-30.IX.2000. Nagroda Komitetu Organizacyjnego za najlepszy referat sesji plakatowej.

15. Tomczak H.: Profesor Irena Konarska (1901-1985) - wspomnienie w setną rocznicę urodzin. Wykład inauguracyjny. XVIII Ogólnopolski Kongres Balneologiczny. Sopot, 20-22.IX.2001

16. Tomczak H.: Społeczne skutki bólu kręgosłupa u dorosłych chorych ze skoliozą leczonych i nie leczonych operacyjnie. IV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Bydgoszcz, 29.VIII – 1.IX. 2001. Nagroda Komitetu Organizacyjnego.

17. Tomczak H.: Częstość występowania zespołów bólowych kręgosłupa u dorosłych chorych ze skoliozą leczonych i nie leczonych operacyjnie. IV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Bydgoszcz, 29.VIII – 1.IX. 2001. Nagroda Komitetu Organizacyjnego.

18. Tomczak H.: Ból kręgosłupa i aktywność fizyczna dorosłych chorych ze skoliozą leczonych i nie leczonych operacyjnie. IX Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji.
Wrocław, 18-19.X.2002.

19. Tomczak H., Nyka W.: Wpływ zabiegów fizykalnych na gojenie oparzeń termicznych skóry. XIX Międzynarodowy Kongres Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej.
Szczawno- Zdrój, 18-19 X 2003.

20. Nyka W.,Tomczak H., Tosińska-Okrój H.: Specific features of rehabilitation of teenager victims of mass burn accident. 10th Congress European Burns Association.Bergen, Norway September 10-13,2003.

21. Tomczak H. Nyka W, Lass P:. Lymphoedema; lymphoscinigraphy versus other diagnostic techniques – a clinician’s point of view. Serbian and Montenegrian Society of Nuclear Medicine Congress, August 7-10, 2005, Zlatibor.

22. Tomczak H.,Nyka W., Lass P.: Lymphoedema; lymphoscinigraphy versus other diagnostic techniques – a clinician’s point of view. Czech Society of Nuclear Medecine Congress, Liberec 2005.

23. Tomczak H. Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej – historia i teraźniejszość. XX Zjazd Balneologiczny. Krynica 1-4 wrzesień 2005.

24. Łysak A., Tomczak H.: Ocena stopnia redukcji masy ciała i przekonań zdrowotnych uczestniczek „wczasów odchudzających”. XX Zjazd Balneologiczny. Krynica 1-4 wrzesień 2005.

25. Łysak A. Tomczak H.: Ograniczenia i trudności w realizowaniu programu aktywności fizycznej wśród osób otyłych. XI Międzynarodowa Konferencja: Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku. Szczecin 7-8 XII 2006.

26. Tomczak H.: Reumatologia- standardy lecznicze w lecznictwie uzdrowiskowym. Posiedzenie naukowo szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Sopot 10 luty 2006.

27. Tomczak H. Hawryluk D. Rola lecznictwa uzdrowiskowego w profilaktyce i leczeniu osteoporozy. VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej Gdańsk, 13-15 IX 2007.

28. Wójcik P. Tomczak H.: Wpływ krioterapii miejscowej na leczenie bólu w reumatoidalnym zapaleniu stawów. VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej Gdańsk, 13-15 IX 2007.

29. Tomczak H. Nyka W., Lass P.: Przydatność limfoscyntygrafii w ocenie Rehabilitacji chorych z obrzękiem limfatycznym. Seminarium PTReh, Kraków 2007

30. Nyka W. Tomczak H. Lass P. Wójcik A.: Przegląd metod diagnostycznych w ocenie chorych z obrzękiem limfatycznym. Seminarium PTReh, Kraków 2007

31. Matuszewska W. Tomczak H. Fizjoterapia po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. XXI Kongres Balneologiczny, Polanica Zdrój 6-9 IX 2007

32. Tomczak H. Wójcik A. Lass P.: Metody obrazowania w diagnostyce i monitorowaniu terapii obrzęku limfatycznego. XXI Kongres Balneologiczny, Polanica Zdrój 6-9 IX 2007

33. Tomczak H. Infrared sauna. Stare czy nowe w medycynie fizykalnej. Konferencja Naukowo szkoleniowa: Nowoczesne metody stosowane w medycynie uzdrowiskowej i fizykalnej. Łódź 25-26 IX 2008.

34. Wójcik P. Tomczak H. Ocena wpływu sztucznej kąpieli kwasowęglowej na parametry ciśnienia tętniczego krwi oraz częstość akcji serca. XXII Kongres Balneologiczny, Połczyn Zdrój 3-7 IX 2009.

35. Tomczak H. Sauna IR- fakty i mity. XXII Kongres Balneologiczny, Połczyn Zdrój 3-7 IX 2009.

36. Tomczak H. Możliwości i ograniczenia leczenia uzdrowiskowego osób starszych. Seminarium naukowo-szkoleniowe Fizjoprofilaktyka zagrożeń i schorzeń wieku starczego – WSZ Gdańsk,
14 listopada 2009 r.

37. Tomczak H., Nyka W.: Zastosowanie metod fizykalnych w leczeniu blizny przerostowej po oparzeniu skóry. XXI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Gdańsk, 12-15 IX 2010.

38. Tomczak H., Matuszewska W.: Ocena wpływu kompleksowej fizjoterapii na poziom bólu w odcinku szyjnym kręgosłupa. VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, Gdańsk 15-18 IX 2010.

39. Tomczak H. Po zdrowie nad morze, czyli słowo o talassoterapii. Posiedzenie naukowo- szkoleniowe PTReh i PTBiMF Jantar, 12 06 2010

40. Tomczak H. Wakulewicz A: ocena prewencji upadków u osób starszych leczonych w uzdrowisku. XXIII Zjazd Balneologiczny. Nałęczów, 8-11 09 2011.

41. Tomczak H. Pacjent z chorobami układu sercowo-naczyniowego w saunie - nauka i uprzedzenia. 15 Gdańskie Spotkania Kardiochirurgiczne. Gdańsk 18-19 01 2013

42. Tomczak H. Ile wytrzyma serce? Pacjent z chorobami układu sercowo-naczyniowego w kriokomorze. 15 Gdańskie Spotkania Kardiochirurgiczne. Gdańsk 18-19 01 2013.

45. Tomczak H., Cieszyńska J. Metodyka zabiegów w kabinie IR. XXIV kongres Balneologiczny PTBiMF. Świeradów Zdrój 5-8 09 2013.

46. Łaszczyk P., Tomczak H. Wpływ kąpieli oraz inhalacji radonowych na wartość ciśnienia, tętna i tlenu we krwi obwodowej. XXIV kongres Balneologiczny PTBiMF. Świeradów Zdrój 5-8 09 2013.

47. Tomczak H. Talasoterapia, czyli po zdrowie nad morze. Wykład inaugurujący rok akademicki 2013/2014 WSZ Gdańsk 28 IX 2013.

48. Witkowski M., Tomczak h., Tomczak W. ocena czynników ryzyka i możliwości prewencji występowania bólu goleni u biegaczy amatorów. XXV Zjazd Balneologiczny PTBiMF Polańczyk 10-13 września 2015.

49. Tomczak H. Miejsce leczenia uzdrowiskowego w kompleksowej terapii chorych na fibromialgię. XXV Zjazd Balneologiczny PTBiMF Polańczyk 10-13 września 2015.

50. Tomczak H. Kąpiele mineralne w leczeniu bólu u chorych na fibromialgię-fakty. II Międzynarodowy Kongres Naukowy Rehabilitacja Polska, Warszawa 14-16 kwietnia 2016

51. Bartoszewicz M., Tomczak H.: Ocena skuteczności mobilizacji tkanek miękkich w leczeniu łokcia tenisisty- doniesienie wstępne. II Międzynarodowy Kongres Naukowy Rehabilitacja Polska, Warszawa 14-16 kwietnia 2016

52. Tomczak H., Raczkowska D.: Ocena działania przeciwbólowego magnetoledoterapii u chorych z zespołem bólowym kręgosłupa. II Międzynarodowy Kongres Naukowy Rehabilitacja Polska, Warszawa 14-16 kwietnia 2016

53. Tomczak H. Współczesna fizykoterapia w walce z bólem w chorobach układu ruchu. IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Badania Bólu. Gdańsk 15-17 września 2016

54. Witkowski M., Tomczak H. Tomczak W. Częstość występowania oraz możliwości profilaktyki zespołu przeciążeniowego przyśrodkowej części podudzia u biegaczy amatorów. 9 Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Katowice 13-15 Października 2016.

55. Pujsza A. Tomczak H., Tomczak W,: Podgórska M: Pozycja zawodu fizjoterapeuty w Polsce. 9 Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Katowice 13-15 Października 2016.
 
56. Tomczak H., Komorowska W: Wpływ systematycznej aktywności ruchowej na sprawność fizyczną seniorów. XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej, Szczawnica 14-17.09.2017.

57. Tomczak H., Raczkowska D., Tomczak W: Ocena skuteczności przeciwbólowej magnetoledoterapii oraz magnetostymulacji i laseroterapii w leczeniu bólu kręgosłupa lędźwiowego. XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej, Szczawnica 14-17.09.2017.

58. Tomczak W., Tomczak H: Profilaktyka chorób odtytoniowych w uzdrowiskach w Polsce. Ukraińsko Polskie Sympozjum, Zdrowie Publiczne a rehabilitacja –IMPAKT 2017. 190 lat Uzdrowiska Truskawiec. Truskawiec (UA) 21-23.09.2017.

59. Tomczak H., Budrewicz P., Tomczak W: Przydatność kalkulatora 10 letniego ryzyka złamań osteoporotycznych FRAX w programowaniu aktywności fizycznej osób leczonych w uzdrowisku. Ukraińsko Polskie Sympozjum, Zdrowie Publiczne a rehabilitacja –IMPAKT 2017. 190 lat Uzdrowiska Truskawiec. Truskawiec (UA) 21-23.09.2017.
 
60. Tomczak H., Karasińska E., Felczak K: Częstość występowania wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet leczonych w uzdrowisku oraz możliwości fizjoterapii i edukacji. 44 World Congress of ISMH, XXVII zjazd Balneologiczny, Wieliczka 13-16 VI 2019

61. Uznański M. Tomczak H., Rajkowska-Labon E: Wpływ stylu życia na efekty leczenia łuszczycy metodą fototerapii PUVA i UVB311. 44 World Congress of ISMH, XXVII zjazd Balneologiczny, Wieliczka 13-16 VI 2019
 
62. Tomczak W., Tomczak H.: Profilaktyka chorób odtytoniowych na terenie obiektów uzdrowiskowych- doniesienie wstępne. 44 World Congress of ISMH, XXVII zjazd Balneologiczny, Wieliczka 13-16 VI 2019

63. Łomowski B., Jabłońska Brudło J.,Tomczak H.: Znajomość zasad ergonomii korzystania ze smartfona wśród uczniów i studentów. Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Gdańsk 12-14 IX 2019.
    

Skontaktuj się z nami


Zadzwoń do nas lub wyślij nam wiadomość mailową, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe! Gabinet Dr Hanna Tomczak - rehabilitacja oraz fizjoterapia, zabiegi falą uderzeniową :: Pruszcz Gdański - Rotmanka

facebook

kontakt

Skontaktuj się z nami:

tel: 58 682 1747

tel: 602 258 406

tel: 889 722 702

mail: drtomczak@wp.pl

klauzula informacyjna